Tietolinja

Tietolinja
02/2005

Visiona FRBR ja FRANAR

(Functional Requirements for Bibliographic Records ja Functional Requirements and Numbering for Authority Records)

Eeva Murtomaa
Helsingin yliopiston kirjasto

URN:NBN:fi-fe20051935


Pääkirjoitus
Artikkelit
Uutisia,
ajankohtaista


Viisitoista vuotta sitten pidettiin kaksi seminaaria, joissa visioitiin tulevaa.

A Seminar on Bibliographic Records pidettiin Tukholmassa 15-16. elokuuta 1990. Seminaarissa ennakoitiin elektronisen aineiston ja verkkoympäristön vaikutusta bibliografisten tietueiden kannalta. Kirjaston perinteisten käyttäjien lisäksi potentiaalisiksi käyttäjiksi laskettiin julkaisijat, tekijänoikeuden haltijat, kirjakaupat, museot ja arkistot. Keskeiseksi aiheeksi nousi käyttäjien tarpeet. Päätettiin laatia tutkimus koskien eri aineistotyypeistä koostuvien bibliografisten tietueiden toiminnallisia vaatimuksia, jotta pystyttäisiin vastaamaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Tukholman kokouksen jälkeen samaa aihepiiriä käsiteltiin kansalliskirjastojen johtajien ja IFLAn (International Federation of Library Associations and Institutions) yhteisessä luettelointikokouksessa: Cataloguing Conference of Directors of National Libraries, and the IFLA Division of Bibliographic Control .

Kokouksessa listattiin luettelointiin liittyviä muutospaineita. Pohdittiin luetteloinnin ja auktoriteettityön kustannuksia ja todettiin kansallisesti ja kansainvälisesti vaihtokelpoisten luettelointitietueiden kasvava tarve.

Kysymys kuului: miten vastataan eri käyttäjäryhmien tiedontarpeisiin ja miten saadaan tietosisältöjä esiin verkkoympäristössä.

Strategian valinta: Päätettiin luoda teoreettinen malli bibliografisen tietueen esittämiseksi tietoavaruudessa. Tehtävänä oli tutkia miten bibliografiset tietueet vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Ensiksi analysoitiin bibliografisten tietueiden toiminnalliset tarpeet. Tuloksena oli mm. kansallisbibliografiatietueen tietotasoa koskeva suositus.

 

FRBR: Visiosta todellisuuteen

Nyt, viisitoista vuotta myöhemmin tuo visio tulevaisuudesta on todellisuutta.. Käyttäjät navigoivat tietoavaruudessa etsien tietoa, sisältöjä ja merkityksiä. Mikä on FRBR:n eli förbörin merkitys?

FRBR:n pohjana on nk. Entiteetti-relaatio malli. Tämän mallin avulla voidaan systemaattisesti päästä käsiksi teosten tiedolliseen/taiteelliseen sisältöön riippumatta aineistotyypistä tai tietovälineen muodosta. On sanottu, että malli pyrkii tuomaan semanttista järjestystä merkkijonojen muodostamaan kaaokseen. Malli on riippumaton luettelointisäännöistä tai järjestelmistä, ja se avaa uusia mahdollisuuksia tiedon järjestämiseksi.

Entiteetti-relaatio malli koostuu entiteeteistä, attribuuteista ja erilaisista suhteista. Käsite 'entiteetti' tarkoittaa käyttäjän mielenkiinnon kohdetta (esim. teos). Attribuutit ovat entiteetteihin liittyviä elementtejä (esim. teoksen nimi, aikamääre, vastuullisuusmerkintö jne.). Suhteiden avulla ilmaistaan entiteettien välisiä merkityksellisiä suhteita.

FRBRn mukaan käyttäjien keskeiset tarpeet ovat löytää, identifioida, valita ja hankkia itselleen haluamansa entiteetti. Myöhemmin näihin funktioihin on lisätty: navigointi, säilytys, tekijänoikeuksien valvonta jne.

Entitetti-relaatiomallissa on kolme entiteettiryhmää:

Ryhmän 1 entiteetit ovat: teos, ekspressio, manifestaatio ja kappale.

Teos on abstrakti käsite. Se edustaa tekijän älyllistä tai taiteellista ideaa ja sisältöä. Teos täytyy toteuttaa jossain muodossa (esim. tekstinä, tanssina, musiikkiesityksenä), jotta se tavoittaa vastaanottajan.

Toteutusta kutsutaan ekspressioksi. Ekspressioita ovat myös esim. teoksen eri versiot, käännökset jne. Jos tekijä laatii teoksen esim. ranskaksi niin käyttäjä, joka ei osaa ranskaa ei pysty sitä lukemaan. Jos ko. teos on käännetty suomeksi, niin suomenkielinen lukija pystyy lukemaan saman teoksen kuin ranskankielinen. Teoksella on ranskan- ja suomenkieliset ekspressiot (esitysmuodot).

Teoksen tiedollisen tai taiteellisen toteutuksen on oltava jossain fyysisessä muodossa, jotta käyttäjä voi saada sen itselleen (esim. käsikirjoitus, äänite, elokuva, kirja, elektroninen resurssi jne.). Tätä kutsutaan manifestaatioksi. Yksittäistä manifestaatiota edustavaa yksikköä kutsutaan kappaleeksi (esim. kirja, elektroninen artikkeli jne.).

Ryhmä 2 koostuu vastuullisuusentiteeteistä. Näitä ovat henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat vastuussa ryhmän 1 entiteettien luomisesta, toteuttamisesta, fyysisestä tuottamisesta tai levittämisestä.

Ryhmä 3 sisältää kohde-entiteetit: käsitteet, kohteet, tapahtumat ja paikat. Nämä, sekä myös ryhmän 1 ja 2 entiteetit, kuvaavat teosten aiheita.

Suhteiden avulla luodaan linkkejä kuvastamaan merkityksellisä suhteita entiteettien välillä. Ne palvelevat entiteettien identifiointia ja kokoamista ja auttavat käyttäjiä navigoimaan tietoavaruudessa. FRBR dokumentissa määritellään ryhmän 1 välisiä suhteita kuten teoksen suhde teokseen (esim. täydennysosa, tiivistelmä, mukaelma, imitaatio, muunnelma, kokonaisuus/osa), ekspression suhde ekspressioon (esim. lyhennelmä, uudistettu laitos, käännös, musiikin sovitus, osa/kokonaisuus), manifestaation suhde manifestaatioon (esim. reproduktio, vaihtoehtoinen, osa/kokonaisuus) ja kappaleen suhde toiseen kappaleeseen (esim. kopio, osa/kokonaisuus). .

Suhteiden avulla saadaan näyttöön esim. saman teoksen ekspressiot tai saman ekspression manifestaatiot.

teos1: Giacomo Puccini`n Tosca

ekspressio 1: esitys vuodelta 1953 la Scala, Milano
ekspressio 2: esitykset 20 ja 27.3.1985, Metropolitan Opera, New York
manifestaatio 1: 1 äänilevy : 78 kierr./min …
manifestaatio 2: CD äänilevy …

teos 2: Lindgren, Astrid, 1907-2002
Alla vi barn i Bullerbyn

tekstiä [ruotsi]
tekstiä [englanti]
tekstiä [suomi]
äänitteet
elokuvat

Vastaisuudessa aineiston yleismääre saattaa heijastaa 'sisältö vs. suojus' ajattelua esim.

Casablanca [Tekstiä : painettu]
Casablanca [Tekstiä : digitoitu]

Suhteita käytetään hyväksi myös esim. muodostettaessa ”kokoavia nimekkeitä”

Casablanca [Elokuva.1942]
Casablanca [Elokuva. Radiosovitukset]
Casablanca [Elokuva. Seurannaisteokset]
Casablanca [Elokuva. Parodiat]
Casablanca [Elokuva. Imitaatiot]
Casablanca [Elokuvamusiikki. Otteita]

Henkilöiden ja yhteisöjen suhteet teokseen, ekspressioon, manifestaatioon tai kappaleeseen voidaan tuoda esiin funktioiden avulla esim. seuraavasti.

Bergman Ingrid, 1915-1982, kirjoittaja
Bergman, Ingrid, 1915-1982, esittäjä
Bergman, Ingrid, 1915-1982, kohde

 

Seuraava kehitysvaihe: FRAR

FRBR-mallia laajennetaan auktoriteettitietueisiin ja sisällönkuvailuun. Auktoritettitietueiden mallia varten perustettiin Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records, FRANAR vuonna 1999.

Ryhmän tehtävänä oli määritellä auktoriteettitietueiden toiminnalliset vaatimukset, toimia yhteistyössä muiden auktoriteettitietueista kiinnostuneiden ryhmien kanssa ja tutkia kansainvälisen tunnuksen muodostamista auktoriteettitietueille.

Työryhmä on toteuttanut kaksi ensimmäistä tavoitetta. Esitys kansainvälisen ID-tunnuksen merkityksestä laaditaan erillisenä. Siksi kansainväliselle lausunnolle lähetetyn raportin nimi on FRAR, (Functional Requirements for Authority Records).

Auktoriteettitiedoston tehtävänä on dokumentoida luetteloijan tekemät luettelointisääntöjen mukaiset päätökset hakutietojen valinnassa ja nimimuodon muodostamisessa. Auktoriteettitiedosto sisältää henkilön/yhteisön auktorisoidun nimimuodon lisäksi kaikki julkaisuissa esiintyneet nimen variaatiot ja sisältää tarpeelliset tiedot identtisten henkilön/yhteisönnimien tai teosten nimien erottamiseksi toisistaan. Auktoriteettitiedosto kontrolloi bibliografisissa tietueissa olevia nimimuotoja mm. jos ohjeellinen nimimuoto on syytä muuttaa. Joissakin järjestelmissä nimenmuutos auktoriteettitiedostossa muuttaa samalla ko. nimimuodon kaikissa bibliografisissa tietueissa, joissa tämä nimi esiintyy hakutietona. Auktoriteettitiedosto tukee tiedonhakua siten, että esimerkiksi saman henkilön eri nimimuodoista on viittaukset auktorisoituun, luettelointisääntöjen perusteella muodostettuun nimimuotoon, jota on käytetty hakumuotona bibliografisissa tietueissa. Auktoriteettitiedosto voi palvella kansainvälisessä ympäristössä käyttäjää siten, että tietoelementit konvertoidaan käyttäjälle sopivalle kielelle tai kirjoitusjärjestelmälle.

Myös FRAR-raportissa tutkittiin auktoriteettitiedoston toiminnallisia vaatimuksia. Auktoriteettitiedostoon sisältyvä data analysoitiin suhteessa käyttäjien tarpeisiin. Tarkastelussa otettiin huomioon auktoriteettitietueiden kansainvälinen vaihto sekä kirjastojen että muiden organisaatioiden välillä. Käyttäjiin kuuluivat auktoriteettitietueiden laatijat, kirjastonhoitajat ja kirjaston käyttäjät. Käyttäjien tehtävänä on löytää, identifioida, tutkia yhteyksiä (esim. henkilön, yhteisön tai teoksen ja nimen välistä yhteyttä), ja oikeuttaa eli dokumentoida auktorisoidun nimimuodon perusteet. Myös FRAR-malissa entiteetit edustavat käyttäjien mielenkiinnon kohteita.

Henkilö on entitetti. Myös nimi, jolla henkilö tunnetaan on entiteetti. Etunimi ja sukunimi ovat nimeen liittyviä attribuutteja. Elinvuodet ovat samoin henkilön attribuutteja.

 

 

 

Lindgren, Astrid, 1907-2002
Lindgren, Astrida, 1907-2002
Lindgr¯ene, Astrida,|1907-2002
Lindgrenová, Astrid, 1907-2002
Lindgrena, Astrida, 1907-2002
Lindgrene, Astrida, 1907-2002
Lindjrin, Astrid, 1907-2002
Lindgrin, Astrid, 1907-2002
Lingran, Ästrid, 1907-2002
Lindgirin, Astrid, 1907-2002
Lindgran, Astrid, 1907-2002
Lindjrin, Astrid, 1907-2002
Lindgrin, Astrid, 1907-2002
Rindoguren, Asutoriddo, 1907-2002
Lingelun, Asitelide, 1907-2002
Rinduguren, Asut'uridu
Lindgren, Astrid (Anna Emilia)

Auktoriteettitiedostossa esiintyvä, sääntöjen mukaan ”auktorisoitu” nimimuoto valitaan bibliografisten tietueiden hakutietojen otsikkoon. Jos luetteloitavassa julkaisussa esiintyy nimen variaatio, siitä tehdään viittaustieto auktoriteettitiedostoon ohjaamaan tiedonhakua

Vaikka auktoriteettitiedostot muodostetaan paikallisesti näin, niin kansainvälisessä ympäristössä toteutettavan jaetun tai hajautetun auktoriteettitiedoston idea on, että kaikki nimimuodot (nimen variaatiot ja erikieliset tai eri kirjoitusjärjestelmällä laaditut nimimuodot) ovat samanarvoisia tiedonhaussa.

FRAR-raportti oli kansainvälisellä lausunnolla, jolloin 13 yhteisöä ja 12 henkilöä lähetti siitä 145 sivun verran kommentteja. Kommentit analysoidaan ja tarvittavat muutokset tehdään ennen kuin raportti julkaistaan. Samalla tehdään muutosehdotuksia IFLAn olemassa oleviin auktoriteettitiedostoja koskeviin julkaisuihin. ISADN (International Standard Authority Data Number) –tunnusta koskeva raportti laaditaan erikseen. .

FRBR ja FRAR -mallit tukevat suhteiden avulla navigointia. Tärkeänä pidetään niiden identifioivaa ja kokoavaa funktiota. Apukeinon tarjoavat erilaiset auktoriteettitiedostot, kokoavat tai yhtenäistetyt nimekkeet ja erilaiset suhteet. Suhteiden ilmaisemisessa käytetään mm. erilaisia tunnuksia, (esim. ISTWC, ISBN jne,) tai pää- ja lisäkirjauksien ohessa olevia rooleja (tekijä, esittäjä jne.) ja linkkikenttiä.

Ohessa esimerkki mahdollisuudesta käyttää auktoriteettitietueita kokoamassa saman teoksen eri ekspressioita yhteen.

 

 


FRBR ja FRAR ovat saatavana verkossa:

The IFLA Study on Functional Requirements for Bibliographic Records published by K.G. Saur in 1998
ISBN 3-598-11382-X

IFLA UBCIM Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records. draft 2005-06-15

 


Tietolinja 02/2005

Eeva Murtomaa, kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto / Sisältöpalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Email: eeva.murtomaa(at)helsinki.fi