Tietolinja

Tietolinja
1/1998


PÄÄKIRJOITUS

ARTIKKELIT


UUTISIA,
AJANKOHTAISTA

"Tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä" - strategista suunnittelua Tilburgin malliin

Marit Olander


Professori, tohtori Kees Mouwen vieraili Helsingin yliopiston kirjaston vieraana puhumassa yliopiston strategisesta suunnittelusta ja elektronisesta kirjastosta 12.-13.3.1998. Professori Mouwen on Tilburgin yliopistoa kollektiivisesti johtavan ryhmän jäsen ja hänellä on pitkä kokemus strategisesta suunnittelusta. Hän on opettanut johtamistaitoa, strategiaa ja innovaatiota mm. Glasgowin yliopistossa. Hänen panoksensa Tilburgin yliopiston elektronisen kirjaston strategisessa suunnittelussa on ollut merkittävä.

Selkeää, ajatuksia ja keskustelua herättävää esitystä oli kuuntelemassa molempina päivinä lähes 50 kuulijaa, ensimmäisenä päivänä erityisesti Helsingin yliopiston hallinnosta, toisena päivänä keskityttiin elektronisen kirjaston suunnitteluun ja silloin kuulijat olivat enimmäkseen kirjastoista eri puolelta Suomea. Seuraavassa muutamia muistiinpanoja kahdesta mielenkiintoisesta päivästä.

Esitys lähti liikkeelle strategisen suunnittelun peruskäsitteistä: strateginen suunnittelu on valintojen tekemistä. Valinta on vaikeata: useimmat ihmiset ja organisaatiot yrittävät tehdä mielummin kaikkea samanaikaisesti. Lähtökohdaksi uuteen niin yksilön kuin organisaation osalta Mouwenin mukaan sopii lause: "Tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä".

Strategisen suunnittelun käynnistää usein organsiaation joutuminen vaikeuksiin; 20-30 % strategisesta suunnittelusta tapahtuu tästä syystä. Tutkimuksissa on todettu, että jopa lähes 90 % johtajista, jotka aloittavat strategisen suunnittelun prosessin, kokevat matkalla vakavia vaikeuksia. Julkisella organisaatiolla on vielä enemmän mahdollisia strategisia ongelmia: päämäärät ovat muuttuvia ja usein ristiriitaisia, tulokset taas vaikeasti mitattavia.

Useissa maissa yliopistojen itsenäisyys suhteessa valtionhallintoon on lisääntynyt ja seurauksena on ollut rahoituksen pieneneminen samaan aikaan kun opiskelijamäärät ovat jyrkässä nousussa. Professori Mouwen kertoi, että 25 vuotta sitten Alankomaissa saatiin 95 % yliopistojen rahoituksesta valtion budjetista, nyt enää 70 %. Strategisen suunnittelun välttämättömyys yliopistomaailmassa on yhä ilmeisempää, mutta sopivia teoreettisistä käsitteitä ja malleja on niukasti.

Strategisen analyysin lähtökohtana on organisaation ympäristön tutkiminen, jonka tuloksena valitaan strategiset faktorit: mahdollisuudet (O) ja uhat (T). Sisäisen ympäristön tarkastelun tuloksena analysoidaan vahvuudet (S) ja heikkoudet (W) . Strategisen päätöksenteon menetelmistä professori Mouwen esitteli yksityiskohtaisesti tämän ns. SWOT-analyysin ristiintaulukoikointimatriiseineen. Analyysin jälkeen uudelleenarvioidaan organisaation toiminta-ajatus ja tavoitteet. Luodaan, evaluoidaan ja valitaan parhaat vaihtoehdot. Strategian muotoilun jälkeen suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan. Evaluointi on viimeinen osa prosessia.

Esimerkkeinä yliopiston mahdollisista strategisista valinnoista voi olla asettaa tavoitteeksi olla mahdollisimman suuri. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että yliopiston suuri koko ei ole tärkeä suhteessa akateemiseen arvostukseen.

Vaikein osa strategisesta suunnittelusta on toteutusvaihe, noin 60% strategiaprosessin aikana syntyneistä ongelmista syntyvät toteutusvaiheessa. Mouwen totesikin, että organisaatiokulttuuri sinänsä on "pehmeä", mutta kun sitä yrittää muuttaa, siitä tuleekin kova ja vaikeasti muutettava.

Mouwen kertoi, miten Tilburgin yliopiston strategisessa suunnittelussa tehtiin valinta:

  • koska puolet opiskelijoista opiskeli taloustieteitä, päätettiin investoida taloustieteisiin
  • muut alat kuin taloustieteet menettivät vähän
  • hankittiin ulkomaisia huippuja luennoitsijoiksi

Tuloksena oli selvästi yliopiston akateemisen arvostuksen nousu 1990-luvun aikana.

Suunnitteluprosessi viedään läpi usealla tasolla, jotka ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa: koko yliopiston taso, tiedekuntataso ja laitostaso. Asiantuntijaorganisaatiossa dialogi on tärkeä. Mowen esitteli yliopiston strategiseen suunnitteluun kaksitasoisen mallin, jossa aikajänteeksi valitaan neljä vuotta. Suunnittelu tehdään vuoroin koko yliopiston tasolla ja tiedekuntatasolla siten, että kommentit toisen tason suunnitelmaan saadaan aina vuorovuosina.

Elektronista kirjastoa suunnittelemaan: tapaus Tilburgin yliopiston kirjasto

Yön yli edellisen päivän kysymyksiä mietittyämme asetti professori Mouwen meidät aamulla valintatilanteen eteen: jouduimme päättämään, mihin kahteen kirjaston osa-alueeseen käyttäisimme ylimääräisen summan rahaa. Suurin osa kuulijoista oli valmis sijoittamaan kirjastohenkilöstön koulutukseen ja elektroniseen kirjastoon. Kirjaston on oltava selvillä, mitä tapahtuu tieteellisen tiedon markkinoilla. Yhteistyön merkitys kasvaa kun rahat vähenevät. Toimintaa ohjaavaa tietoa (navigation knowledge) on kerättävä järjestelmällisesti. Asiakakaspalaute on tärkeää, sitä on kerättävä säännöllisesti. Tilburgin yliopiston kirjastossa asiakkaita haastatellaan joka toinen vuosi, ja haastattelut tekee kirjaston ulkopuolinen yritys.

Vuonna 1989 yliopisto aloitti uuden kirjaston rakentamisohjelman ja elektronisen kirjaston suunnittelun. Uuden rakennuksen myötä päätettiin kehittää uusi kirjasto. Kuusi osastokirjastoa, jotka olivat sijainneet eri rakennuksissa, yhdistettiin. Ohjelmaa toteutettiin yhteistyössä yliopistokirjaston ja tietokonekeskuksen kanssa yliopiston johdon tarjotessa vankan tukensa.

Kirjaston organisaatio uudistettiin, ja organisaatio rakennettiin prosessien mukaan.

Käyttäjän integroitua työasemaa voi pitää ohjelman kulmakivenä. Tilburgin yliopiston verkko yhdistää yli 2400 työasemaa, jotka kaikki tarjoavat samat perusmahdollisuudet. Noin 9000 opiskelijaa ja 1500 opettajaa tai tutkijaa voivat työasemillaan käyttää tietoa ja tuottaa uusia dokumentteja. Kirjastossa on 900 lukupaikkaa, joista puolet on varustettu työasemalla.

Lähivuosien painopiste on elektronisten kirjastopalvelujen entistä parempi integrointi opettamiseen, oppimiseen ja tutkimukseen. Kirjasto tukee tiedekuntien aloittamaa oppimisprosessien uudistamista. Tärkeimmässä roolissa Tilburgin yliopiston elektronisen kirjaston kehittämisen onnistumisessa ovat olleet ihmiset: innokkaasti ja luovasti uutta kirjastoa ja uusia palveluja kehittävä henkilökunta.

Lisätietoja ja taustamateriaalia, mm. Tilburgin kirjaston johtajan Hans Geleijnsen artikkelien The Tilburg digital library ja Developing a digital library paperikopioita sekä luennolla esitettyä Tilburgin yliopiston kirjastoa käsittelevää videota voi tiedustella Marit Olanderilta p. (09) 708 44297

Marit Olander, suunnittelija
Yhteistyösihteeristö/ Helsingin yliopiston kirjasto
Email: Marit.Olander@helsinki.fi

Tietolinja 1/98