Käyttökokemuksia MANDAsta


Hannu Taskinen, Helsingin kaupunginkirjasto - keskuskirjasto
Sirkku Seinä ja Raili Reunanen, Riihimäen kaupunginkirjasto

  Keskuskirjastosta

MANDAn käytettävyys ottolainauksessa on tietysti kaiken aikaa parantunut, kun 
mukana olevien kirjastojen määrä on kasvanut. MANDA, samoin kuin muutkin LIN-
NEA-tietokannat ovat kaikkien Helsingin kaupunginkirjaston 35 yksikön käytet-
tävissä. 
  Antolainauksessa vaikutukset alkoivat meillä tuntua kesällä, juuri juhan-
nuksen edellä kun Helsingin kaupunginkirjaston aineistotiedoista ensimmäinen 
erä oli upotettu Mandaan. 
  Heinäkuussa saimme yli 50 % enemmän tilauksia kuin vuotta aikaisemmin. Elo-
kuussa ero edelliseen vuoteen verrattuna ei enää ollut yhtä suuri. Suuri osa 
tilauksista on ollut sellaisia, joissa He on ainoa MANDAsta löytynyt sijainti-
tieto. 
  Meillä on kuitenkin vielä aineistoa, joka ei löydy MANDAsta. Ennen vuotta 
1980 varastoon siirretyn tietokirjallisuuden rekisteröinti on vasta meneillään.
Siis: ennen vuotta 1980 julkaistusta tietokirjallisuudesta kannattaa lähettää 
kaukolainatilauksia vaikka se ei MANDAsta löytyisikään. 
  Hämmästyksekseni olen huomannut, että meille on vielä tullut joitakin ti-
lauksia, joissa paikannus on tehty PÄÄSKYstä, jopa sellaisistakin kirjastoista, 
joilla on MANDA käytettävissään. Viimeinen PÄÄSKY tulostettiin neljä vuotta 
sitten ja se sisältää aika lailla aineistoa, joka on viime vuodenvaihteen mo-
lemmin puolin tehdyn inventoinnin yhteydessä todettu kadonneeksi. Suosittelen, 
että PÄÄSKYä ei enää käytettäisi. 
  Olen varma, että jo nyt MANDA on huomattavasti tehostanut yleisten kirjas-
tojen kaukopalvelua, mutta ajatus siitä, että kuluvan syksyn aikana MANDAan 
saadaan mukaan loputkin maakuntakirjastot, tuntuu oikein mukavalta. Kunhan 
vielä päivitysten hoitaminen saadaan trimmatuksi, niin ensi hätään ei olisi-
kaan kuin kaksi lisätoivomusta: 
  1) Turussa VTLS-kaukopalvelukokouksessa viime toukokuussa Riitta Lehtinen 
esitti idean mahdollisesti nopeastikin toteutettavissa olevasta ratkaisusta 
kaukopalvelutilausten helpottamiseksi: Kysymyksessä olisi WWW-käyttöliitty-
mään perustuva ratkaisu, jossa pyydetyn julkaisun LINDA- (silloin kun req-
tilaus ei onnistu) ja/tai MANDA-tietokannasta löytyvä tietue voitaisiin yk-
sinkertaisesti poimia tilaukseen, lisätä siihen omat tilaustiedot ja lähet-
tää se sähköpostitilauksena johonkin niistä kirjastoista, joiden tunnukset 
tietueesta löytyvät. Ohjelma hakisi automaattisesti sen kirjaston kaukopal-
velun sähköpostiosoitteen, jonka tunnusta napsautetaan. 
  2) Yleisten kirjastojen kaukopalvelut saisivat ref-oikeudet VTLS-tieto-
kantoihin, jolloin siirtyminen tietokannasta toiseen tapahtuisi sujuvammin. 
  Turun kokous suositteli, että niissä tapauksissa, joissa req-tilausta ei 
voi tehdä, sähköpostitilaukset tehtäisiin niin, että Windows (tai Mac)-ohjel-
mien Kopioi/Liitä-toiminnoilla siirretään tilattavan julkaisun tietue lähet-
täjäkirjaston tietokannasta (toissijaisesti LINDAsta) sijaintitietoineen säh-
köpostitilauksen pohjaksi. 
  Niin kauan kuin edellä kuvattu, Riitta Lehtisen hahmottelema uusi tilaus-
menettely ei vielä ole käytettävissä, suosittelen myös omasta puolestani, 
että Helsingin kaupunginkirjastoon sähköpostitse lähetettäviin tilauksiin, 
joita varten paikannus on saatu MANDAsta, tietue kopioidaan tilaukseen. Näin 
tilauksen tekeminen on vaivattomampaa ja tiedot tulevat oikein. 
 
          Hannu Taskinen 
          Internet: hannu.taskinen@lib.hel.fi 
 
 

  Riihimäen kaupunginkirjastosta

Olemme koekäyttövaiheesta lähtien olleet MANDAn käyttäjiä ja todella parannuk-
sena kokeneet sen alusta pitäen. Erityisesti kaukopalvelun apuna, paikannukses-
sa olemme hyödyntäneet sitä. KT-Tietokeskuksen palveluverkon kautta käyttö on 
ollut sujuvaa ja yhteydet ovat toimineet hyvin. 
  Mitä kattavammaksi MANDA on tullut, sitä hyödyllisemmäksikin se tietysti on 
muodostunut. Tosin maakuntakirjastomme Hämeenlinnan tiedot on toistaiseksi tar-
kistettava muuta kautta. 
  Vaikka VTLS sinänsä on tuntunut ihan näppärältä, joskus pidemmissä hauissa 
edestakaisin liikkuminen tuntuu hankalalta. 
  Toistaiseksi päällekkäisyyksiä on liikaa. Esim. jotain tiettyä materiaalia 
etsittäessä voi joutua selaamaan satakin nimekettä ennen oikean löytämistä. Se 
tulee kalliiksikin!!! Materiaalirajauksen saaminen olisi tosi tärkeää.. 
  Siirtyminen LINNEA-perheen sisällä toiseen tietokantaan olisi mahdollistet-
tava, mikä lieneekin suunnitelmissa. Varsin usein olisi MANDAsta päästävä 
LINDAan suoraan. 
  Olemme tosi tyytyväisiä jo nyt - pienet parannukset ovat tervetulleita. En-
tä jos vanhempi MANDA-aineisto olisi myös CD-ROM-muodossa? 
 
        Sirkku Seinä ja Raili Seuranen 
        Riihimäen kaupunginkirjasto 
 
 
 

tietolinja 3/96 * 30.9.1996