ARTO - artikkelitietokanta?

Liisa Sten


 
Esitteissä ja muissa ARTO-tiedotteissa se kuvataan kotimaiseksi artikke-
litietokannaksi. Artikkelitietueita se pääasiassa sisältääkin, mutta osit-
tain jo rakenteensa takia myös kausijulkaisu- ja monografiatietueita. 
Samoin ARTOn yhteydessä kerrotaan vastuulehdistä ja niihin sisältyvistä 
artikkeleista. Vastuulehtiin sisältyvien artikkeleiden indeksoinnin lisäk-
si ARTOon on tallennettu artikkelitietueita myös kokoomateoksista ja lähes 
rajattomasta määrästä muita lehtiä. Kirjastotunnuksia ARTOsta ei kannata 
hakea, niitä ylläpidetään yhteisluettelotietokannoissa, esim. LINDAssa, 
sekä sijaintitietoja tarkimmin kirjastojen tietokannoissa.   
 

Artikkeleita, kausijulkaisuja ja vähän monogafioitakin

ARTOssa on varsinaisten osakohdetietueiden (artikkelitietueet) lisäksi myös ns. emotietueet. Emojulkaisuja ovat kausijulkaisut ja monografiat, joiden sisältämät artikkelit on tallennettu tietokantaan. Emotietueet on tallennet- tu samaan tietokantaan artikkelitietueiden kanssa ja niiden sisältämät tie- dot ovat normaalisti haettavissa. ARTOsta on siten mahdollista nähdä, mikä organisaatio vastaa tietyn kausijulkaisun indeksoinnista ja mistä lähtien. Osakohdetietue luodaan emotietueen MARC-näytöstä, jolloin siihen generoi- tuu automaattisesti oleellinen tieto emojulkaisusta. Emo- ja osakohdetietu- eiden välillä on linkit, joita tiedonhakija voi käyttää hyväkseen. On esim. mahdollista seurata, mitä uusia artikkeleita tietystä lehdestä on indeksoitu. Joidenkin aineistojensa osalta ARTO jatkaa KATI-tietokannan perinnettä. KATIn alatietokannat sisälsivät kokonaisia bibliografia-aineistoja artikke- leineen ja monografioineen. Tällainen kokonaisuus on esim. Historiallinen bibliografia. Myös ARTOssa siihen kuuluvassa aineistossa on mukana monogra- fiatietueita, ei pelkästään emotietueina, vaan yksittäisinä viitteinä. Suurimmassa osassa ARTO-aineistoa (etenkin uudemmassa) keskitytään sitävas- toin artikkeleiden tallennukseen. Kirjoja koskevat tietueet pyritään, mikä- li mahdollista, ensisijaisesti ohjaamaan kirjastojen omiin tietokantoihin ja LINDAan.

Laaja lehtivalikoima, rajoitettu lehtilista

ARTOn tuottajakirjastot lupautuvat sopimuksen mukaisesti tallentamaan ar- tikkelitietueet ns. vastuulehdistä, joita on ARTOn lehtilistassa yli 1000. Vastuulehdistä luetteloidaan artikkelit lähes kannesta kanteen tiettyjen kriteerien mukaisesti. Lisäksi tiedontuottajat voivat tuottajasopimuksen mukaisesti tallentaa tietokantaan oman vastuualueensa artikkelitietueita myös muista kuin kuin vastuulehdistä. Tiedontuottajille annetaan näin ol- len vapaus rikastaa ARTOa vastuulehtilistaan kuulumattomien lehtien ja kokoomateosten artikkeleilla. Tiedontuottajilla on mahdollisuus luetteloida myös oman alansa takautu- via, aiemmin luetteloimattomia aineistoja ARTOon. Takautuva luettelointi edellyttää kuitenkin, että vastuulehtiin sisältyvät uudet artikkelit tal- lennetaan sopimuksen mukaisesti. KATIn lehtilistaan sisältyivät aikoinaan myös ns. 2- ja 3-lehdet. ARTOa koskeva lehtilista sisältää sitä vastoin vain vastuulehdet, jotka vastaavat KATIn 1-lehtiä. ARTOn lehtilista on selattavissa LINNEA-palvelimessa, osoitteessa https://arto.linneanet.fi/index.html.

Kotimaisuus on venyvä käsite

ARTOn artikkeliaineisto noudattaa Kansallisbibliografian periaatteita sikäli, että siihen sisältyy myös ns. ulkofennica-aineisto (kotimaisen kirjoittajan, Suomessa julkaistu, Suomea koskeva jne.). Helsingin yliopiston julkaisurekisteriä tallennetaan ARTOssa ja HELKAssa. Julkaisurekisteriin tallennetaan yliopiston henkilökunnan ja tutkijoiden jul- kaisut (riippumatta siitä, missä ne on julkaistu), joten se on runsaasti ul- kofennicaa sisältävä aineisto. Monografiatietueet tallennetaan Helsingin yli- opiston HELKA-tietokantaan ja artikkelitietueet ARTOon. Julkaisurekisteriin kuuluvat tietueet poimitaan jatkokäsittelyä varten eri- tyiseen julkaisurekisteritietokantaan, josta tuotetaan kaikki julkaisurekis- terin tarvitsema materiaali. Helsingin yliopiston julkaisurekisteriaineisto tuo ARTOon sellaista, lähinnä tieteellistä materiaalia, mitä sinne ei muutoin tule vastuulehtien myötä, mm. runsaasti lääketieteellisiä artikkeleita. Li- säksi päällekkäistyötä vähennetään, kun samalla tallennustyöllä tuotetaan julkaisurekisteriä, kartutetaan ARTOa ja usein myös tiedontuottajan omaa tie- dostoa.

Yhteistietokanta mutta ei yhteisluettelo

ARTO ei sisällä artikkeleita pelkästään sellaisista julkaisuista, jotka tulevat Suomeen johonkin kirjastoon. Se ei ole siis yhteisluettelo. ARTOn tietueissa olevat tunnuskoodit ilmaisevat tietueen tallentajaorganisaation/t, mutta eivät kerro, mistä a.o. julkaisu on lainattavissa. Lähiaikoina pääsemme toivottavasti yhä enemmän hyödyntämään helppoa pääsyä artikkeliviitteestä suoraan sähköisessä muodossa olevaan artikkeliin tai muuhun julkaisuun, jolloin kopiopyyntöjä tai lainoja ei enää nykyisessä määrin tarvita.
tietolinja 3/96 * 30.9.1996