ONE - STEP BEYOND
Juha Hakala
  
 
Tammikuussa 1995 käynnistynyt ja elokuussa 1997 päättyvä EU:n ONE (OPAC 
Network in Europe) -projekti on päässyt elinkaarensa puoliväliin. Hankkeen 
tärkein tavoite on luoda Z39.50-standardiin perustuvia yhdyskäytäviä 
kirjastojen tietokantojen välille. Kuvaan tässä artikkelissa projektin 
nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. 
 
Taustaa 
 
ONE-hankkeeseen osallistuu monia Pohjois-Euroopan merkittävimmistä 
kirjastoista. Mukana ovat British Library ja Deutsche Bibliothekin ohella 
kaikki pohjoismaiset yhteisluetteloisännät ja hollantilainen Pica. 
Projektin osallistujista useimmat ovat jo installoineet 
Z39.50-palvelinohjelman, jonka kautta yhteisluettelotietokantoja tarjotaan 
testikäyttöön muille projektin jäsenille. Testaus, johon osallistuu 
kussakin maassa pieni ryhmä kirjastonhoitajia, ei vielä varsinaisia 
loppukäyttäjiä, on alkanut maaliskuussa 1996. Testaukseen käytetään 
yleensä useita erilaisia Z39.50-clientejä, Suomessa kuitenkin etupäässä 
VTLS:n tekemää ohjelmaa. 
  Keväällä 1996 on aloitettu myös uusien piirteiden rakentaminen projektin 
kehitysympäristökseen valitsemaan, alun perin Deutsche Bibliothekille 
rakennettuun DBV-OSI II -sovellukseen. ONE-hankkeessa ei tarvinnut 
rakentaa kokonaan uutta Z39.50-sovellusta, koska varsin monia ohjelmia oli 
jo käytettävissä. Kaikki potentiaaliset tarjokkaat evaluoitiin 
huolellisesti mm. lähdekoodia tutkien ennen valintaa. Myös ohjelmien 
tekijänoikeudet, tai pikemminkin niiden puute, olivat tärkeä 
valintakriteeri. 
  DBV-OSI II oli paitsi palveluiltaan kattavin olemassa olevista Z39.50-
sovelluksista, myös tekijänoikeuksiltaan hyvin liberaali - Deutsche 
Bibliothek kun sallii kenen tahansa käyttää ohjelmaa korvauksetta. EU:han 
yleensä edellyttää, että projekteissa kehitetyt ohjelmat ovat vapaasti 
jaettavissa. Vailla merkitystä ei valintaprosessissa ollut sekään, että 
sovelluksen DB:lle rakentanut Satellites International Ltd. vastaa myös 
ONE-projektin ohjelmakehityksestä. 
 
ONE:n ohjelmistotarjonta 
 
Useimmat ONE-kirjastot käyttävät tällä hetkellä palvelinohjelmistona DBV-
OSI II -ohjelmistoa, joka on useissa tapauksissa korvannut jonkin muun 
Z39.50-sovelluksen. Esimerkiksi Bibsys ja Oslon yliopiston kirjasto 
vaihtoivat vanhan Nordisk SR-net -ohjelmiston monipuolisempaan DBV-OSI 
II:een, ja British Library hylkäsi Cansearch-sovelluksensa. 
Palvelinsovelluksen vaihto ei onneksi ole kovin suuri urakka, koska 
Z39.50-palvelin on kaikissa järjestelmissä erillinen ohjelmamoduli. Se 
"keskustelee" kirjastojärjestelmän hakuohjelman ja tarvittaessa muidenkin 
ohjelmamodulien kanssa ohjelmointirajapinnan (API) kautta. Palvelimen 
vaihto edellyttää periaatteessa vain tämän rajapinnan muokkausta 
esimerkiksi siten että se sisältää myös ne uudet palvelut, jotka vanhasta 
palvelinsovelluksesta puuttuivat. VTLS muuten rakentaa VIRTUAan vastaavan 
rajapinnan, jonka avulla kirjastot voivat periaatteessa varsin helposti 
rakentaa VIRTUA-ympäristöön omia sovelluksia. 
  ONE:n oma Z39.50-client ei toukokuussa -96 ole vielä valmis, mutta 
ohjelman testaus on loppusuoralla ja se on tarkoitus saada päätökseen 
kesällä -96. Client on rakennettu alun perin yleisimpiin UNIX-ympäristöi-
hin muiden ONE-ohjelmien tavoin. Sovellus on portattu nykyisten UNIXien 
tavoin 32-bittisiin Windows-95 ja Windows NT -ympäristöihin. 16-bittiseen 
Windows 3.x -käyttöjärjestelmään ohjelmaa ei sen sijaan siirretä, koska 
se olisi teknisesti liian vaikeaa. 
  Kun client-sovellus valmistuu, se siirretään muiden ONE-ohjelmien ta-
voin TKAY:n ylläpitämään Z39.50-arkistoon 
ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/library/z3950/ 
vapaasti kopioitavaksi. Kaikki ONE-sovellukset ovat public domain -ohjelmia, 
jotka myös ohjelmistotoimittajat voivat ottaa lähdekoodeineen päivineen 
maksutta käyttöönsä. 
  Bibsysia lukuun ottamatta yksikään ONE-partneri ei aio integroida Z39.
50-clientiä osaksi järjestelmänsä näyttöluetteloa. Muut käyttävät Windows- 
tai UNIX-ympäristössä toimivia kolmannen osapuolen client-sovelluksia, 
TKAY VTLS:n Z39.50-clientiä ja tulevaisuudessa VIRTUAn asiakasohjelmaa, 
joka korvaa erillisen Z39.50-sovelluksen. 
  ONE-hankkeessa rakennetaan myös joukko Z39.50-sovellusten käyttöä 
helpottavia apuohjelmia, joista kootaan ns. työkalupakki, toolbox. Pakkiin 
kerätään joukko Z39.50-sovellusten yhteistoimintaa helpottavia 
sovelluksia, kuten esimerkiksi formaatti- ja merkkikonversio-ohjelmia. 
 
Formaattikonversiot loppusuoralla... 
 
Formaattikonversioiden osalta nykytilanne on mielenkiintoinen. ONE on 
saanut valmiiksi 1. version UNIX-koneissa toimivasta muunnosohjelmasta, 
jolla voidaan konvertoida vaihtomuodossa oleva XXXMARC-aineisto 
YYYMARCiin. Sovellus perustuu Nordisk SR-Net -projektissa rakennettuun 
konversiotaulukkoon, joka kattaa USMARCin, UKMARCin, UNIMARCin ja kaikki 
pohjoismaiset MARC-formaatit. Kukaan ei ole vielä integroinut tätä 
ohjelmaa Z39.50-palvelimeensa, joskin esimerkiksi Pica käyttää jo nyt itse 
tehtyä konversio-sovellusta. 
  Kun palvelimet on rikastettu muunnosohjelmalla, voimme pyytää ja saada 
FINMARCia vaikkapa British Libraryn tietokannoista. Konversiot muista 
MARCeista FINMARCiin pitää tietysti testata ja havaitut virheet korjata 
konversiotaulukkoon ja/tai itse muunnosohjelmaan. MARC-konversiotaulukoiden 
ylläpitäminen edellyttää tietysti jatkuvaa työtä. 
Esimerkiksi FINMARC-taulukko vaatii suuren päivityksen kun atk-tallenteiden 
formaatti on valmis. TKAY voi hoitaa tämän päivityksen osana ONE-hanketta, 
mutta pitkällä aikavälillä taulukoiden ylläpito voi olla ongelma. 
Eri osapuolten tulisi sopia siitä, kuka jatkossa vastaa tästä 
työstä ja miten se käytännössä tehdään. Lisäksi, kun konversiotaulukkoa on 
muutettu on päivitettävä myös itse muunnosohjelmaa. 
  EU:lla on pitkään ollut käynnissä Hollannin kansalliskirjaston vetämä 
UseMARCON-projekti, jossa on myös rakennettu MARC-konversioita. Myös tässä 
projektissa käytettiin SR-Netin konversiotaulukkoa. ONEssa tehtiin 
aikanaan tietoinen päätös olla odottamatta tämän projektin tuloksia, koska 
hanke näytti viivästyvän. UseMARCON on kuitenkin nyt saavuttanut 
beta-vaiheen, ja lopullinen versio muunnosohjelmasta on tarkoitus 
julkistaa kesäkuussa. ONE aikoo luonnollisesti testata myös tämän 
sovelluksen, ja ottaa sen käyttöön jos se osoittautuu omaa ohjelmaamme 
paremmaksi. 
  Formaattikonversioiden teko on osoittautunut hankalammaksi kuin on 
luultu. Eräs EU-hankkeissa mukana oleva taho ilmoitti tekevänsä konversio-
ohjelman valmiin muunnostaulukon pohjalta kahdessa viikossa, mutta kaksi 
vuottakaan ei ole heille riittänyt. Jos unohdamme ne tapaukset joissa 
kohdeformaatissa ei ole ao. aineistotyyppiä (esimerkiksi atk-tallenteet) 
lainkaan, vaikeimpia ovat sellaiset tilanteet, joissa kohdeformaatista 
puuttuu jokin lähdeformaatin kenttä tai koodi kokonaan. Helppoa ei ole 
myöskään yhdessä kentässä/osakentässä olevan datan jakaminen useampiin 
kenttiin tai osakenttiin. Toivoa sopii, että British Library, Kanadan 
kansalliskirjasto ja Kongressin kirjasto pääsevät keskinäisessä 
hankkeessaan yksimielisyyteen yhteisestä MARC-formaatista, ja että tämä 
formaatti otettaisiin käyttöön myös monessa muussa maassa. 
 
...Merkkikonversiot lähtökuopissa 

Merkkikonversioiden osalta ONE-hankkeessa on sovittu, että kaikki 
konvertoivat palvelinsovelluksessa paikallisesta merkkivalikoimasta 
UNICODEen, ja vastaavasti client-sovelluksessa UNICODEsta oman sovelluksen 
merkkivalikoimaan. Kukaan ei ole vielä varustanut sovelluksiaan näillä 
piirteillä. Useimmat järjestelmät tukevat ISO Latin-1 merkkivalikoimaa, 
joskin tämän tuen laatu jättää joskus toivomisen varaa. Esimerkiksi 
British Libraryn palvelin ei konvertoi lennosta oman merkkivalikoiman 
merkkejä (joita on yli 1000) ISO Latin-1 -merkeiksi. BL-palvelin korvaa 
yksioikoisesti kaikki "vieraat" merkit kysymysmerkillä, jolloin lopputulos 
voi aivan konkreetisti herättää joukon kysymyksiä. 
  ONE:ssa sovittu käytäntö vastaa Z39.50 Implementor's Groupissa sovittua 
tapaa hoitaa merkkimuunnokset. Pidemmällä aikavälillä on toki 
odotettavissa kirjastojärjestelmien siirtyminen UNICODE- tai ISO10646-
merkkivalikoiman käyttöön, mutta tätä askelta joudutaan vielä odottamaan 
muutamia vuosia. 
 
VTLS:n Z39.50-sovellukset 
 
Kuten edellä on kerrottu, TKAY käyttää VTLS:n Z39.50-palvelinsovellusta. 
ONE-sovelluksen sovittaminen VTLS-ympäristöön olisi periaatteessa 
mahdollista, mutta ohjelmointirajapinnan puuttuessa hyvin vaikeaa ja 
vaatisi paljon ohjelmointityötä. 
  Palvelin asennettiin vuoden 1995 lopulla TKAY:n testikoneelle yksikön 
sisäistä testausta varten. Ohjelma asennettiin yhteisjärjestelmäkoneeseen, 
ja LINDA avattiin ONE-projektin sisäiseen testikäyttöön huhtikuun 
puolivälissä. ONE-testauksen aloittamista hidasti TKAY:n omissa testeissä 
havaittu HP3000-koneen käyttöjärjestelmäbugi, joka saatiin korjatuksi 
helmikuussa 1996. Bugi paikallistui MPE-käyttöjärjestelmän Posix-osaan, 
joka on verraten uusi sovellus. Ohjelmavirhe aiheutti vähintään 
palvelinsovelluksen kaatumisen, mutta pahimmillaan se kaatoi koko HP3000-
koneen. 
  HP3000:n Posix-sovelluksessa on yhä suorituskykyongelmia, jotka hidas-
tavat Z39.50-käyttöä jonkin verran. Varsinkin yhteyden luonti (Init) vaatii 
aikaa. MPE:n seuraavassa versiossa (5.5; tulossa kesällä 1996) näihin 
hankaluuksiin on luvassa lievitystä. 
  VTLS:n Z39.50-palvelin on yhteensopiva periaatteessa kaikkien 
ONE-projektissa käytettävien client-sovellusten kanssa siinä mielessä että 
yhteydenottovaihe onnistuu. Perustasolla sovellukset ovat siis 
yhteensopivia keskenään. Valitettavasti VTLS-palvelin osaa toistaiseksi 
lähettää vain FINMARC-tietueita. Valitettavasti muutamille ONE:ssa 
käytetyille client-sovelluksille kelpaavat vain USMARC- tai UNIMARC-tietueet.
Yhteydenotto client-sovelluksesta VTLS-palvelimelle voi tällöin onnistua, 
mutta tietueiden siirto haun jälkeen ei enää sujukaan, koska sovelluksilla 
ei ole yhteistä "kieltä". 
  Kunhan ONE:n tai UseMARCON-projektin formaattikonversio-ohjelma on 
valmistunut ja valittu ONE:n käyttöön, neuvottelemme VTLS:n kanssa 
sovelluksen liittämisestä osaksi VTLS:n Z39.50-palvelinta. Valmiin 
konversio-ohjelman hyödyntämisen pitäisi olla VTLS:lle helpompaa kuin 
uuden rakentamisen. VTLShän on luvannut, että VIRTUA kykenee 
konversioihin MARC-formaatista toiseen. 
  VTLS:n Z39.50-palvelin on rakennettu sanahaun päälle. Toisin sanoen se 
tieto, jota ei ole VTLS:n sanahakuun indeksoitu, ei ole haettavissa 
myöskään Z39.50:n kautta. Tästä syystä esim. 008-koodeja ei voi hakea 
Z39.50:n kautta ennen kuin sanahakuohjelmaa on muokattu. Tämä muutos onkin 
tulossa, mutta vasta VIRTUAssa, jossa - koska Z39.50 on ainoa yhteystapa 
henkilökunnan client-sovelluksen ja VIRTUA-palvelimen välillä - kaiken 
oleellisen tiedon pitää olla haettavissa Z39.50-sovelluksen kautta 
  ISBN- ja ISSN-tunnuksia ei ole LINDAssa indeksoitu sanahakuun, koska 
vastaavat hakuominaisuudet sisältyivät jo 3/ISBN-hakuun. ISBN ja ISSN 
voidaan haluttaessa kuitenkin helposti lisätä VTLS-sanahakuun; tietokanta 
pitää vain indeksoida uudelleen. Tekijähaku aiheuttaa sanahaussa myös 
ongelmia: se onnistuu LINDAssa vain sukunimella, sillä etunimia ei ole 
indeksoitu. VTLS ei näet osaa pitää 100- ja 700-kenttiin tallennettuja 
tekijöitä erossa toisistaan. Tämä ongelma on poistettavissa muuttamalla 
tapaa jolla VTLS käsittelee em. kenttiä sanahaun indeksoinnissa: koko 
nimestä on saatava yksi hakutermi samaan tapaan kuin USMARC-muotoisesta 
datasta automaattisesti syntyy (esim. Vonnegut, Kurt). 
  VTLS:n Z39.50-palvelimessa on indeksointiin liittyvien ongelmien ohella 
vielä muitakin lastentauteja. Se ei esimerkiksi osaa ignoroida 
diakriitteja, vaan ne on annettava hakutermiin mukaan. ISO Latin-1 -tuki 
sentään toimii kunnolla. Client-sovellukselle lähetettävien tietueiden 
konvertointi vaihtomuotoon aiheuttaa satunnaisesti vaikeuksia, ja todella 
suurten tulosjoukkojen käsittely on muutaman kerran saanut ohjelman 
nikottelemaan. VTLS:n Z39.50-client puolestaan ei osaa käsitellä FINMARCia 
kovin tyylikkäästi USMARC-preferenssiensä vuoksi, ja virhetilanteissa 
sillä on toisinaan taipumus kaatua. Näitä ja muita testeissä esille 
tulleita ongelmia eliminoidaan pikku hiljaa ja uskon että ne saadaan 
korjattua ennen VIRTUAn käyttöönottoa. 
  VTLS:n client-sovellukselle kelpaa periaatteessa mikä tahansa MARC-
formaatti sekä ASCII-muotoinen SUTRS (Simple Unstructured Text Record 
Syntax) -formaatti, joka on ainoa Deutsche Bibliothekin Z39.50-palve-
limen ymmärtämä tietueformaatti. Niinpä VTLS:n Z39.50-client on lähes
ainoa sovellus jolla voi tehdä hakuja kaikista ONE:ssa tarjolla olev-
ista palvelimista ja tietokannoista. Valitettavasti VTLS:n client-oh-
jelma osaa rakentaa kunnollisen korttinäytön vain USMARCista; muissa 
MARC-formaateissa kortti- ja välinäytöistä puuttuvat välimerkit. 
 
Se toimii sittenkin! 
 
VTLS-clientilla voi tätä kirjoitettaessa käyttää seuraavien ONE-organi-
saatioiden kantoja: Bibsys, The British Library, Dansk BiblioteksCenter, 
Die Deutsche Bibliothek, Pica ja UBO eli Oslon yliopisto. 
Tiedonhaut ja tietueiden siirrot ovat usein hätkähdyttävän nopeita, ja 
hakuominaisuudet yleensä täysin riittäviä vaativallekin käyttäjälle. 
  Olen testannut näitä kantoja keväällä 1996 VTLS:n clientin lisäksi 
Geacin ja SLS:n (Libertas) client-sovelluksilla, ja huomannut ilokseni
että nykyiset Z39.50-sovellukset toimivat hyvin yksiin, lukuun ottamatta 
erilaisista MARC-formaateista ja merkkivalikoimista koituvia hankaluuksia. 
Lastentaudit ovat siis takana, vaikka vielä projektin alkaessa keväällä 
1995 eri Z39.50-sovellusten yhteistoiminnassa oli varsin paljon ongelmia. 
  Suomen kannalta merkittävistä ONE-tietokannoista yksin Libris ei ole 
vielä käytettävissä. Kungliga Biblioteket on parhaillaan uusimassa koko 
järjestelmäänsä, eikä vanhaan ohjelmaan haluta enää kehittää merkittäviä 
uusia piirteitä. Picaa lukuun ottamatta kaikki partnerit ovat tarjonneet 
tietokantansa projektin käyttöön maksutta. Muutama kanta - esimerkiksi 
Bibsys - on maksuton ylipäätään kaikille käyttäjille, sillä edellytyksellä 
ettei MARC-tietueita kopioida pelkästään myyntiä varten. Kopioluettelointi 
omaan käyttöön on siis mahdollista. 
  Kokemukset muiden järjestelmien käytöstä Z39.50:n kautta ovat ylisum-
maan mielenkiintoisia. Hakusyntaksi ei tietenkään aiheuta ongelmia, mutta 
semantiikka kylläkin. Kunkin tietokannan osalta pitäisi ennalta tietää, 
mitä Z39.50:n Bib-1-attribuuttijoukon hakutermeja voi/pitää käyttää ja 
millaisina yhdistelminä. Loppukäyttäjille, joilla ei ole projektin 
sisäisiä dokumentteja, Z39.50:n eikä varsinkaan Bib-1 -attribuuttijoukon 
tuntemusta, tilanne on turhauttava. On vaikeaa selittää heille, miksi eri 
haut pitää eri järjestelmissä tehdä eri tavoin. 
  Tekijähaku on ainakin toistaiseksi synkin esimerkki eri järjestelmien 
eroista. Pican tietokannoissa tekijähaussa on kerrottava millaisesta 
tekijästä on kyse (henkilötekijälle Author name/Personal -hakutermi) kun 
taas esim. LINDAssa ja useimmissa muissa tietokannoissa valitaan Author-
hakutermi riippumatta siitä onko kysessä henkilö- vai yhteisötekijä. 
Bibsysissä on tekijän koko nimellä haettaessa muistettava käyttää myös 
Bib-1:n rakenneattribuuttia Phrase, jota ei tarvita missään muussa 
tietokannassa eikä myöskään Bibsysissä jos hakuterminä on pelkkä sukunimi. 
LINDAssa puolestaan on muistettava ettei tekijän etunimi ole haettavissa 
lainkaan. 
  ONE-projektin sisällä on alustavasti keskustelu siitä, mitä voimme teh-
dä hakutermien käytön ja tietokantojen indeksoinnin yhdenmukaistamiseksi. 
Hakutermien käytön suhteen tilannetta on periaatteessa helppo parantaa, 
koska muutokset eivät vaadi tietokantaan koskemista. Esim. Pica voisi 
määritellä Z39.50-palvelimensa siten, että Author-termillä haku - jolla 
nyt saa virheilmoituksen - vastaa Author name/Personal + Author 
name/Conference + Author name/Corporate -hakuja. Sen sijaan indeksointiin 
kajoaminen voi olla vaikeaavaikeaa, muun muassa koska tietokannoista 
vastaava yksikkö ei kaikissa ONE-kirjastoissa ole sama kuin Z39.50-sovel-
luksia kehittävä yksikkö. 
  ONE:ssa ei ole juuri pohdiskeltu aiheenmukaisen tiedonhaun ongelmia 
yleensä, koska näille asioille ei ole paljon tehtävissä. ONE-partnereiden 
tietokannoissa on sovellettu melkoista joukkoa erilaisia luokituksia ja 
erilaisia sekä erikielisiä asiasanastoja. Tehokas aiheenmukainen haku 
useista näistä tietokannoista yht'aikaa on epäilemättä todella vaikeaa, 
ja suurelta osin ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia ettei Z39.50-so-
velluksin voida niitä ratkoa. Jotakin lievitystä on kuitenkin saatavissa 
soveltamalla Z39.50:n opastetoimintoa eli Explain-palvelua. 
  ONE-tietokannoista on tarjottava paljon tietoa Explain-palvelun avulla, 
jotta niiden Z39.50-käyttö saataisiin mahdollisimman vaivattomaksi. ONEssa 
mietitään par'aikaa yksityiskohtien tasolla miten Explain implementoidaan; 
kesäkuussa kokoonnumme miettimään pelkästään tätä asiaa yhdeksi päiväksi. 
Käyttäjien kannalta relevanttia opastetietoa on hyvin paljon; ongelmamme 
on valita se perustieto joka on pakko tarjota. Joudumme miettimään myös 
käytännön toteutusta: olisiko mahdollista luoda yksi Explain-tietokanta, 
johon olisi koottu tietoa kaikista ONE-partnereiden Z39.50-tietokannoista? 
  Jos VIRTUAn Explain-palvelu ei ole käytettävissä projektin edellyttä-
mässä aikataulussa, voidaan TKAY:ssä periaatteessa installoida ONE:n 
Z39.50-palvelin, josta pääsisi vain Explain-tietokantaan. Loppukäyttäjän 
kannalta tämä sovellus ei eroaisi VTLS:n rakentamasta muuten kuin että 
Explain-palvelin käyttäisi joko eri porttia yhteisjärjestelmäkoneessa kuin
VTLS:n Z39.50-palvelin, tai se olisi käytettävissä eri koneella. 
 
Tulevaisuudennäkymistä 
 
Explain on vain yksi ONE-projektin 2-vaiheessa rakennettavista uusista 
Z39.50-palveluista; muita ovat esim. indeksien selaus (Scan), 
tulosjoukkojen lajittelu (Sort), kaukopalvelutilausten lähettäminen 
(Extended Services Item Order) ja etätietokannan päivittäminen (Extended 
Services Update). Näitä palveluja alkaa Z39.50-sovelluksiin ilmestyä 
joskus kuluvan vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa. Vasta silloin saamme 
Z39.50-pohjaisia käyttöliittymiä, jotka ominaisuuksiltaan ovat lähellä 
nykyisten näyttöluetteloiden käyttöliittymiä. 
  Konkretisoin edellä esitettyä toteamusta. VTLS:n VIRTUA sisältää 
ennakkotietojen mukaan kaikki edellä mainitut Z39.50-palvelut. Sovelluksen 
käyttäjälle tämä näkyy esimerkiksi siten, että hän voi pyytää Sort-palve-
luun perustuen minkä tahansa tulosjoukon lajiteltavaksi esimerkiksi 
tekijän, nimekkeen tai julkaisuajan mukaan. Scan-palvelun avulla voidaan 
rakentaa nykyisen VTLS-version A/, S/, T/ ja Z/-hakuja vastaavat toiminnot 
VIRTUAan. Näissä hauissahan itse asiassa selataan jotakin indeksiä 
(tekijä, asiasana, nimeke, UDK) halutusta kohdasta eteen- tai taaksepäin. 
  Extended Services Update on mielenkiintoinen siksi, että sen avulla 
voidaan toteuttaa etätietokannan (yhteisluettelon) päivitys on-line. 
Kirjastot voisivat tällöin käyttää erilaisia kirjastojärjestelmiä, ja 
silti ylläpitää yhteisluetteloita varsin vaivattomasti. Yhteisluettelosta 
löytyvät tietueet olisi mahdollista kopioida suoraan omaan tietokantaan, 
ja perusluetteloitavat tietueet on mahdollista siirtää paitsi omaan 
tietokantaan, myös yhteisluetteloon. Yhteisluettelossa jo olevia tietueita 
voitaisiin päivittää ja tarpeen vaatiessa myös poistaa. 
 
Lopuksi 
 
Kokonaisuutena ottaen ONE-projekti etenee aikataulussaan. Projektin 1. 
peer review -tilaisuus pidettiin huhtikuussa 1996, ja arvioijien palaute 
oli erittäin positiivista. Kohtuuden nimessä on sanottava että yksi 
oleellinen syy tähänastiseen menestykseen on ollut mahdollisuus käyttää 
jo olemassa olevia Z39.50-sovelluksia. Vasta nyt ONE on tullut 
vaiheeseen, jossa joudutaan rakentamaan jotakin kokonaan uutta - DBV-OSI 
II -sovellus sisälsi lähes kaikki palvelut jotka oli määritelty 
toteutettaviksi ONE:n 1. vaiheessa. Toisaalta peruspalvelut (Init, Search, 
Present) on helpompaa toteuttaa kuin uudet Scan, Sort ja Explain-palvelut, 
koska tarvittavia ominaisuuksia ei kaikissä kirjastojärjestelmissä 
välttämättä edes ole. Tähänastinen kokemus projektin 
työskentelyilmapiiristä ja -taidoista antaa kuitenkin uskoa siihen, että 
hanke etenee myös jatkossa hyvin. 
  Ylipäätään ONE on antanut allekirjoittaneelle myönteisen kuvan EU-
projektiin osallistumisesta. Byrokratiaa on varsin paljon, mutta suurimman 
osan siitä hoitavat onneksi projektin vastuuorganisaatio ja vetäjä. 
Vetäjän onkin pakko tuntea EU:n vaatimukset hyvin etukäteen. Projektin 
partnerina EU-kuvioihin sopeutuu varsin nopeasti. Kaikki ONE-partnerit 
ovat olleet asiantuntevia ja hoitaneet tehtävänsä ajallaan. Sopivien 
kumppaneiden valinta projektiin on erittäin tärkeää, koska saamattomat 
partnerit voivat haitata työskentelyä pahasti. 
  Projektikokousten merkitys on ollut yllättävänkin suuri, koska varsi-
naisen asian lisäksi niissä voidaan kartoittaa eri organisaatioiden työ-
tapojen erot ja tutustua projektiryhmän jäseniin. Kun suurin osa esim. 
ONEn viestinnästä kulkee sähköpostitse, väärinkäsitysten mahdollisuus on 
olemassa ellei ole koskaan tavannut muita hankkeeseen osallistuvia 
henkilökohtaisesti. 
 
 
Lisätietoja 
 
ONE-projektin kotisivu Internetissä 
http://www.bibsys.no/one.html
 
Kongressin kirjaston (Z39.50:n vastuuorganisaatio) Z39.50-sivu 
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/agency.html
 
Z39.50-standardin kotisivu 
http://ds.internic.net/z3950/z3950.html
 
Juha Hakalan Z39.50-artikkeli 
http://www.lib.helsinki.fi/z3950/z3950pr.html
 
TKAY:n Z39.50-arkisto 
ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/library/z3950/
tietolinja 2/96 * 7.6.1996