PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
Tidig finländsk litteratur
Nyare finländsk litteratur
Kartor
Handskrifter
Värdefulla utländska verk
Slavicas pärlor
SPONSORER
Rädda BOKEN
De i programmet bevarade objekten med länkar till digitala verk

Tidig finländsk litteratur

SIDA 1 2
131

131 Sagor på finska

SPONSOR: Centralförbundet för Barnskydd

300 €

Doria

130

130 En finsk grammatik

Bartholdus Gablielis Vhael, GRAMMATICA FENNICA... Aboae : J. Kiämpe , 1733.

SPONSOR: Gisbert Jänicke

400 €

Doria

129

129 Selows katekes

KATECHISMUS, ELI SE CHRISTILLINEN OPPI MEIDEN USKOM PÄE KAPPALEGISTA NUOREL JA YXIKERTAISEL KANSAL SANGEN TARPELLINEN. Stukkolmis: Peter Fanselaulda , 1644 vuona jälken Christuxen syndimen.

SPONSOR: Mihail Burmistrov

500 €

Doria

127

127 Den första för Finland tryckta boken

MISSALE ABOENSE. [Lubecae] : [Bartholomaeus Ghotan] , [1488].

SPONSOR: Eero Niinikoskis fond

6 000 €

Doria

126

126 Revalbibeln

BIBLIA, SE ON: KOKO PYHÄ RAAMATTU SUOMEXI; alku-raamattuin ebrean ja grekan jälkeen wastauudesta ojettu... Räwelisä : prändätty keysarill. kaupungin ja gymnas. privileg: kirjan präntisä, raadimiehen Axel Hindrich Lindforssin kulutuxella, w. 1777.

SPONSOR: Tekn. dr. Eero Tamminen, dos. Timo Hannu, DI Kari Karjalainen

6 000 €

UNDERSTÖTT

123

123 Fromma sånger på finska

WANHAIN SUOMEN MAAN PIISPAIN ... JA KIRCON ESIMIESTEN LATINAN KIELISET LAULUT, CHRISTUXESTTA, JA INHIMISEN ELÄMÄN SURKEUDHESTA... NYT SUOMEXI KÄÄTYD. Präntätyd Stocholmisa : Ignati[us] Meurerild , vuona jälken Christuxen syndymän 1616.

SPONSOR: Professor Heikki Laitinen

400 €

Doria

122

122 Det första uppslagsverket

Johannes Gezelius, ENCYCLOPAEDIA SYNOPTICA : ex optimis & accuratissimis philosophorum scriptis collecta, & in tres partes distributa, in usum studiosae juventutis, cui neque pretium prolixiores authores redimendi, neque tempus eosdem perlustrandi suppetit, evulgata cura & sumptibus Johannis Gezelii, ss. theol. d. & ep. Ab Julkaisija: Aboae : excusa Johanne Winter, anno 1672.

SPONSOR: Gemensamma stödobjekt

3 000 €

UNDERSTÖTT

121

121 Folkundervisning med hjälp av katekesen

Johannes Gezelius, ETT RÄTT BARNA-KLENODIUM, : thet är: I. ABC boken. II. Catechismus. III. Spörsmålen. IV. Skriftenes språk. V. The siu konung Dawidz bot-psalmer. VI. Athanasii symbolum. Stockholm : tryckt hos Henr. Christoph. Merckell, kongl. boktr. i stor-furstend. Finland , 1728.

SPONSOR: Teologie magister Aaro Rytkönen

300 €

Doria

120

120 Pehr Kalms disputationer

De av professor Pehr Kalm vid Åbo akademi handledda disputationerna under åren 1753-1778.

SPONSOR: Undervisningsministeriet

119

119 Den äldsta lagöversättningen till finska

RUOTZIN WALDAKUNNAN LAKI, : HYWÄXI LUETTU JA WASTAN OTETTU HERRAIN-PÄIVILLÄ, WUONNA 1734. Suomexi käätty. Ensin pränttiin annettu Georg Saloniuxelda, k. Turun how-råtin actuariuxelda; waan nyt wasta-uudesta ylitzekatzottu ja moninaisesti parattu Matthias Caloniuxelda, lain-opin professorilda Turusa Julkaisija: Turusa : präntätty J. C. Frenckellin ja Pojan kirjan-präntisä , 1822.

SPONSOR: Jur.lic., vicehäradshövding Kari Suokko och FM Tuulikki Suokko

600 €

Doria

118

118 Delar av Gamla Testamentet

Mikael Agricola, DAUIDIN PSALTARI. Stockholm: A. Laurentsson 1551.

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

2 000 €

117

117 Texter till påskveckan

Mikael Agricola, SE MEIDEN HERRAN JESUSEN CHRISTUSEN PINA. Stockholm: A. Laurentsson 1549.

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

1 000 €

116

116 Agricolas mässa

Mikael Agricola, MESSU ELI HERRAN ECHTOLINEN. [Prentattu Stocholmis]: [Amund Laurentsson], [anno Dni 1549]

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

1 000 €

113

113 Abc-bok

Jacob Tengström, LÄSE-ÖFNING FÖR MINA BARN. Åbo 1795. 95 s. Läsövningar med hjälp av berättelser. Upplysningens och filantropins syn på Uppfostran.

SPONSOR: JK Lauri Ståhlberg

800 €

112

112 Bildbibel

KUWAINEN BIBLIA, Turku 1783. Illustrerad med träsnitt.

SPONSOR: VD Pauli Aalto-Setälä

200 €

Doria

111

111 Det första i Finland tryckta svenskspråkiga verket

Isaacus Bergeri Rothovius, NÅGRA CHRISTELIGA BOOT PREDIKNINGAR... Åbo 1643. 40s. Predikningar av Åbobiskopen I.B. Rothovius.

SPONSOR: FM Anne Kaukonen

400 €

Doria

110

110 Karta från svenska tiden

GEOGRAFISKE CHARTOR ÖFVER SVERIGE... utgifne af friherre S. G. Hermelin. Andra afdelningen Storfurstendömet Finland. Stockholm 1799.

SPONSOR: Gemensamma stödobjekt

2 000 €

109

109 Disputationer vid Åbo akademi

De av professor Pehr Gadd handledda disputationerna vid Åbo akademi 1753-1797.

SPONSOR: Ilkka och Ulla Paateros fond

Doria

107

107 Världen i bilder

Johann Amos Comenius, ORBIS SENSUALIUM PICTUS. DEN SYNLIGE WERLDEN. Aboae 1689.

SPONSOR: Gemensamma stödobjekt

3 000 €

Doria

106

106 Handbok i samiska

MANUALE LAPPONICUM. Stockholm 1648.

SPONSOR: Kermansavi Oy

10 000 €

Doria

105

105 Den första helbibeln på finska

BIBLIA. SE ON: COCO PYHÄ RAMATTU SUOMEXI. Stockholm: H. Keyser 1642.

SPONSOR: Rita Kuusakoski-Peltonen

7 000 €

Doria

104

104 Början av abc-boken

Mikael Agricola, ABCKIRIA. 2. uppl. Stockholm: A. Laurentsson ca 1549-1551. Fragment.

SPONSOR: BTJ Kirjastopalvelu Oy

600 €

103

103 Kyrklig handbok

Mikael Agricola, KÄSIKIRIA Castesta ia muista Christikunnan Menoista. Stockholm: A. Laurentsson 1549.

SPONSOR: Eero Niinikoskis fond

2 000 €

102

102 Den första översättningen till finska av Nya Testamentet

Mikael Agricola, SE WSI TESTAMENTI. Stockholm: A. Laurentsson 1548.

SPONSOR: Rita Kuusakoski-Peltonen

3 000 €

101

101 Agricolas bönebok

Mikael Agricola, RUCOUSKIRIA Bibliasta. Stockholm: A. Laurentsson 1544.

SPONSOR: Suomen Kirjastosäätiö

4 000 €